Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden in PDF

Algemene Voorwaarden Motostretta.com 2016/2017

U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door "Bestand" en vervolgens "Opslaan als..." te selecteren). U kunt dit document ook in PDFformaat downloaden en archiveren door hier te klikken. Om het PDF-bestand te openen, dient u te beschikken over het gratis programma Adobe Reader (www.adobe.nl) of vergelijkbare programma’s die het PDF-formaat ondersteunen. Deze Algemene Voorwaarden van de Motokledingwinkel.nl zijn tot stand gekomen na toetsing door onze juridische dienst en zijn alvorens gedeponeerd bij de Arrondissement rechtbank te Zwolle.

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon Motorkledingwinkel.nl Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Motostretta.com Telfordstraat 16, 8013 RM Zwolle. Motostretta.com is een product van Stretta Moto Passione. Bezoekadres: Stretta Telfordstraat 16 2012 Algemene Voorwaarden Motorkledingwinkel.nl © 8013 RM Zwolle KvK-nummer : 05058547 BTW-identificatienummer: NL194837130B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: · de prijs inclusief belastingen; · de eventuele kosten van aflevering; · de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com© · het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; · de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; · de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; · de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief; · indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; · de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; · de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; · de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en · de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com©
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Uitzonderingen van het herroepingsrecht zie artikel 8.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening plus een tegemoetkoming van € 3,95 in de verzendkosten (Retourneren zonder ruilen). Als de consument de producten goed verpakt retourneert in de - indien redelijkerwijs mogelijk - oorspronkelijke verpakking met gebruikmaking van de meegeleverde retoursticker, komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van de consument. Mocht het product beschadigd of niet in goede staat retour verzonden zijn dan zijn er eventueel aanvullende kosten voor herstel.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com©

1.Herroepingsrecht is niet van toepassing op afgeprijsde producten producten, (incidentele)en /of acties, uitlopende en overjarige of seizoen gebonden producten zoals motorcross en enduro gerelateerde producten. Hier is slechts alleen ruilrecht of een tegoed bon van toepassing mits dit vooraf met de ondernemer is overlegt.

2. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. Actie of afgeprijsde artikelen.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - Recht van teruggave bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument, in aanvulling op en onverlet latend het onder artikel 6a beschreven herroepingsrecht en zijn overige rechten, de mogelijkheid de producten binnen 14 dagen zonder opgave van redenen terug te geven, uitgezonderd benoemde goederen in artikel 8.

1. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn terug gave recht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, minus verpakking- en administratiekosten, zo spoedig mogelijk na ontvangst van de teruggezonden producten terugbetalen. De ondernemer is echter niet tot terugbetaling gehouden als, naar het oordeel van de ondernemer, de consument in strijd met lid 2 heeft gehandeld of de producten in zodanige staat verkeren dat zij niet aan andere klanten kunnen worden verkocht. De ondernemer zal de consument informeren als hij tot het oordeel komt dat hij niet terug zal betalen. Indien de consument binnen dertig dagen nadat hij van dat oordeel op de hoogte is gebracht, de ondernemer verzoekt de betreffende producten naar hem terug te sturen, zal de ondernemer de producten zo spoedig mogelijk op kosten van de ondernemer terugsturen.

4. Bestellingen die na verzending door motorkledingwinkel.nl onbestelbaar zijn of ongeopend geweigerd retour komen, worden belast met een per artikel afhankelijke verhoging. Bestellingen die besteld worden en binnen 24 uur geannuleerd worden, kunnen tevens worden belast met een per artikel afhankelijk verhoging. 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com©

Artikel 10 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en afleverkosten.

Artikel 11 - Voorwaarden voor het inwisselen van actiecodes voor korting

Deze voorwaarden gelden voor alle codes van kortingsacties van Motostretta.com Voor aangekochte kortingscodes gelden onze “Voorwaarden voor het inwisselen van actiecodes voor korting” conform artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

1. De kortingscodes zijn in de aangegeven tijdsperiode geldig en slechts eenmaal bij één bestelling inwisselbaar.

2. Het kortingstegoed kan niet aan derden worden overgedragen.

3. De bestelwaarde van de artikelen moet minstens even hoog zijn als het kortingsbedrag. Om administratieve redenen is het niet mogelijk een rest kortingsbedrag te restitueren.

4. Het kortingsbedrag maakt geen aanspraak op enige vorm van rente en het bedrag wordt niet contant uitbetaald.

5. Wanneer het kortingsbedrag niet hoog genoeg is om de bestelling volledig te betalen, staan er verscheidene betaalwijzen ter beschikking om het verschil te vergoeden.

6. De kortingscode wordt niet gerestitueerd wanneer alle artikelen, of slechts een gedeelte daarvan, geretourneerd worden. Dit geldt wanneer de kortingscode in het kader van een reclameactie werd uitgegeven waarvoor geen vorm van tegenprestatie was vereist.

Artikel 12 - Voorwaarden voor het inwisselen van cadeau voucher 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com©

Deze voorwaarden gelden voor alle door betaling verworven cadeau voucher. Voor codes van kortingsacties gelden onze “Voorwaarden voor het inwisselen van cadeau voucher” conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

1. De cadeau vouchers kunnen enkel ingewisseld worden op de website www.motostretta.com.

2. Cadeau vouchers kunnen niet gebruikt worden om andere cadeau voucher te kopen bij motorstretta.com. Voor de aankoop van cadeau voucher staan de volgende betaalwijzen ter beschikking: iDeal en via overboeking.

3. Het kortingsbedrag maakt geen aanspraak op enige vorm van rente en het bedrag wordt niet contant uitbetaald.

4. Een annulering van een bestelling met een cadeau voucher kan door onze klantenservice enkel uitgevoerd worden wanneer de cadeau voucher nog niet ingevoerd is.

5. Wanneer het kortingsbedrag niet hoog genoeg is om de bestelling volledig te betalen, staan er verscheidene betaalwijzen ter beschikking om het verschil te vergoeden.

6. Bij een bestelling kunnen meerdere korting bonnen tegelijkertijd gebruikt worden. Per bestelling is het echter mogelijk één korting code te combineren met cadeau voucher.

7. Om uw cadeau kortingscode in uw klantenaccount in te wisselen of bestaand tegoed te bekijken, gaat u naar uw gebruikersaccount op de site www.motorstretta.com.

8. Voor het inwisselen van cadeau voucher op motorkledingwinkel.nl zijn de Algemene Handelsvoorwaarden en Privacy Statements van motostretta.com van toepassing.

9. In geval van verlies, diefstal of onleesbaarheid van de cadeaubonnen is Motorkledingwinkel.nl niet aansprakelijk te stellen. Motostretta.com is eveneens niet aansprakelijk te stellen wanneer e-mailadressen van de ontvangers van de cadeau voucher fout gespeld zijn.

10. De cadeau vouchers zijn overdraagbaar aan andere personen. Het kopiëren, herproduceren, wijzigen of manipuleren van de cadeaubonnen is niet toegestaan. 1

1. In geval van oplichterij, een poging tot misleiding of bij verdenking van andere illegale praktijken in combinatie met de aankoop van cadeau voucher of de inwisseling van cadeau vouchers op www.motostretta.com behoudt Motostretta.com het recht de klantenaccounts te verwijderen en/of een andere betaalwijze te eisen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op uitgifte of uitbetaling van de desbetreffende cadeau voucher.

Artikel 13 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com© jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 14 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten, uitgezonderd artikel 8.

1.. De kosten van retourzending zijn (t/m3)

1.1

2.2013) voor rekening van de ondernemer.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, dit uitgezonderd indien de consument een bezorging wenst door een andere vervoerder dan de huis vervoerder van ondernemer. Bijvoorbeeld Post NL en Postbus bezorgingen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 16 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden. 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com©

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Voor achteraf betalen zie Artikel 20.

6. Terugbetalingen door Motostretta.com zullen binnen 30 dagen geschieden.

Artikel 17 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd, zowel schriftelijk als per email.

4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com© Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

8. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 - Aanvullende voorwaarden AchterafBetalen (Buckaroo)

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden: Voorwaarden gebruik AchterafBetalen:

1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Motostretta.com producten en/of diensten afgenomen met een factuuren afleveradres (geen postbus) in Nederland;

2. U bent 18 jaar of ouder;

3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Motostretta.com uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com© Focum Commerce B.V., zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

5. U bent verplicht Motostretta.com op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Motostretta.com per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Motostretta.com worden doorgegeven;

6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/ bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling. Wijze van betalen:

1. Motostretta.com heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van Motostretta.com naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.

2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Motostretta.com en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht dan wel zal verrichten namens Motostretta.com, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van dan wel namens Motostretta.com wordt erkend.

3. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u incassokosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

4. Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met betaalkoppeling van Buckaroo. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn: 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com©

1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.

2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Motostretta.com het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

5. Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Motostretta.com, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.

6. Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.

7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.

8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele 2016 Algemene Voorwaarden Motostretta.com©